en-USel-GRfr-FRes-ESpt-PT
en-USel-GRfr-FRes-ESpt-PT
Menu

ΤΟ ΕΡΓΟ

Τα τελευταία χρόνια, η ανεργία αποτελεί ζήτημα και πρόκληση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι συνέπειες πλήττουν μάζες ανθρώπων, πολλοί από αυτούς της μέσης ηλικίας. Οι αυξημένες απολύσεις στον τομέα των υπηρεσιών και της βιομηχανίας αφήνουν επαγγελματίες και εκπαιδευμένους εργαζόμενους στη μέση της καριέρας τους τόσο εκτός εργασίας όσο και χωρίς προοπτικές. Ταυτόχρονα, τα τεχνικά / παραδοσιακά επαγγέλματα που εγκαταλείπονται μπορούν να θεωρηθούν ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως μέσω μικρών κοινωνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν σημαντικά μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ωστόσο, η επιτυχία τους προϋποθέτει επαγγελματικό προσανατολισμό και καθοδήγηση. Μέχρι σήμερα τα προγράμματα διά βίου μάθησης δίνουν έμφαση στη λογική του «προχωρήστε αντί του να πετύχετε, η οποία δεν ταιριάζει με την έμφαση που δίδεται στα άτομα με χαμηλή ειδίκευση» και τη συμμετοχή των λιγότερο ειδικευμένων, που θα  έπρεπε να ωφεληθούν περισσότερο είναι σημαντικά χαμηλά (Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2013, σ. 68), ενώ οι πρακτικές προσανατολισμού και καθοδήγησης στοχεύουν κυρίως τους νέους. Τώρα αναδύεται η αναγκαιότητα προσαρμογής των σχετικών εργαλείων και μεθόδων σε μια ηλικιακή ομάδα μεγαλύτερης ηλικίας, η οποία να καλύπτει το επάγγελμα ή την αλλαγή σταδιοδρομίας. Η ίδια ανάγκη ανακύπτει όσον αφορά την ένταξη των νεοαφιχθέντων προσφύγων / μεταναστών στην αγορά εργασίας στις χώρες της ΕΕ.

Μια επαρκής απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις είναι η ενίσχυση της γνώσης και η προσφορά σχετικών και αποτελεσματικών εργαλείων (επαναπροσανατολισμού) στους προπονητές / εκπαιδευτές / συμβούλους που θα χρησιμοποιήσουν στην άμεση εργασία τους με τους δικαιούχους. Στόχος του Έργου μας είναι να τους προσφέρουμε το πλαίσιο και το εκπαιδευτικό υλικό για την αντιμετώπιση των αναγκών της ποικίλης (και σταθερά πιο διαφοροποιημένης) ομάδας των δικαιούχων μαζί με εύχρηστα υλικά και εργαλεία επαγγελματικού αναπροσανατολισμού ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων.

Η εταιρική μας  σχέση ενώνει τις δυνάμεις της προκειμένου να προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ και έμμεση βοήθεια στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ΕΕΚ: ενίσχυση της πρόσβασης σε κατάρτιση και προσόντων για όλους, με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με χαμηλή ειδίκευση, παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθοδήγησης, εισαγωγή ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτών / προπονητών / συμβούλων ΕΕΚ, ανάπτυξη αποτελεσματικών, ανοικτών και καινοτόμων τεχνικών εκπαίδευσης μέσω της χρήσης των ΤΠΕ.

Το έργο στοχεύει στους εκπαιδευτές / προπονητές / συμβούλους και στους παρόχους ΕΕΚ, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους για την ενίσχυση των ευκαιριών των πελατών / δικαιούχων στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό, δημιουργεί μια καινοτόμο μεθοδολογία και συμπληρωματικά εκπαιδευτικά υλικά ΤΠΕ για να την υποστηρίξει, στο πλαίσιο του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, του τεχνικού προσανατολισμού και της αναβάθμισης και επανακατάρτισης.

Περίπου. 150 εκπαιδευτές, προπονητές, σύμβουλοι θα εκπαιδεύονται στο πλαίσιο της συνεργασίας. 16 από αυτούς θα συμμετάσχουν στη βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού στη Λισαβόνα. Με βάση τους στόχους και την ομάδα στόχου του Έργου, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε σε όλες τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες την προσέγγιση της φιλελεύθερης εκπαίδευσης ενηλίκων: τα κύρια χαρακτηριστικά που υιοθετήθηκαν στις δραστηριότητες του Έργου και ενσωματώνονται στα αποτελέσματά του είναι αυτοαξιολόγηση, κριτική σκέψη, τις επαγγελματικές και / ή τις εμπειρίες ζωής και τις προηγούμενες γνώσεις σχετικά με τη βάση των μαθητών και την ομαδική εργασία.

Η ανάπτυξη του έργου ακολουθεί τρία συμπληρωματικά βήματα:

A

Επαναπροσδιορισμός και επανασχεδιασμός υλικών και εργαλείων προσανατολισμού για τους ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων / μεταναστών που πρέπει να επικεντρώσουν εκ νέου τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

 

B

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές / προπονητές / συμβούλους και παρόχους ΕΕΚ με τη χρήση των ΤΠΕ με τη μορφή χώρου εικονικής πραγματικότητας για τους δικαιούχους να δοκιμάσουν διαφορετικά επαγγέλματα μαζί.

 

C

Μια συλλογή βίντεο από τεχνίτες που εξηγεί το επάγγελμά τους και τις τεχνικές που προσφέρουν στους δικαιούχους μια εικονική πρακτική εμπειρία και καλύτερη καθοδήγηση στην τεχνική επαγγελματική κατάρτιση.

 

Τα μέλη της ομάδας-στόχου θα συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη του Έργου μέσω ομάδων εστίασης και πλοήγησης, έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να αντανακλούν την εμπειρία τους και να ενισχύουν τις γνώσεις τους, προσφέροντας πρακτική βοήθεια στην καθημερινή τους εργασία.

Οι δραστηριότητες ολοκληρώνουν τη δημιουργία του υλικού προσανατολισμού για τους ενήλικες, τον οδηγό και το ηλεκτρονικό κιτ επαναπροσανατολισμού. Η πλατφόρμα OER προσφέρει στους εκπαιδευτές / προπονητές / συμβούλους τη χρήση των υλικών του έργου σε οποιαδήποτε στιγμή και τόπο, πέραν του κύκλου ζωής του. Η εταιρική σχέση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την απόκτηση γνώσεων και μια ισχυρή βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών ECVET σε τεχνικούς κλάδους που αντανακλούν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των ανέργων.

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset